Skip to main content

Wij zijn aangesloten bij de inkooporganisatie SP-ring en als zodanig lid van de branchevereniging PPP-platform. Dit lidmaatschap wordt gezien als een keurmerk richting onze relaties. Darpo Reklame bv werkt met deze gedragscode van de PPP, die is ontwikkeld en bedoeld, om richtlijnen voor professioneel en maatschappelijk verantwoord ondernemen te verschaffen. Als onderneming onderschrijven wij onderstaande gedragsregels en streven wij het volgende na;

 1. Ons te houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.
 2. Ons in te zetten voor het bieden van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten.
 3. Volledige klanttevredenheid!!
 4. Kennis te delen ter bevordering van het niveau van onze branche
 5. Uitsluitend samen te werken met bedrijven die geen gebruik maken van kinderarbeid, zoals omschreven in de betreffende conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de internationale wetgeving.
 6. Uitsluitend samen te werken met bedrijven die de mensenrechten van haar werknemers en die van haar leveranciers, evenals de voorschriften van de landen waarin zij werken op het gebied van werkgelegenheid respecteren en bevorderen.
 7. Uitsluitend samen te werken met bedrijven die een beleid toepassen dat in overeenstemming is met de lokale en nationale wetten die discriminatie op grond van ras, huidskleur, geloof, leeftijd, nationale oorsprong, sekse of ieder andere toepasselijke grond verbieden bij het aannemen en in dienst hebben van personeel. Alle werknemers dienen waardig en met respect te worden behandeld en het bedrijf mag geen enkele vorm van discriminatie ondersteunen in welk aspect van haar bedrijfsvoering dan ook.
 8. Een betere milieuzorg. Wij bekommeren ons om een veilig milieu en de bescherming hiervan en handelen met respect voor het natuurlijke milieu en de culturen van de landen waar wij of onze leveranciers zijn gevestigd. Wij vragen van onze leveranciers dat zij bij het beheer en uitvoering van hun activiteiten, het milieu in stand proberen te houden en te beschermen.

Wij verplichten ons ook om:

 1. Minimaal te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Waar mogelijk, het lidmaatschap, het beleid, de programma’s en activiteiten van de vereniging te ondersteunen en te bevorderen.
 3. Permanente scholing na te streven om persoonlijke en carrière groei te realiseren.
 4. Deze gedragscode toe te passen en uit te dragen.

 Klik hier voor onze certificering van de Europees Code of Conduct


 

Ons keurmerk voor ethisch en verantwoord zaken doen

Ons bedrijf is ervan overtuigd dat we niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten en consumenten moeten voldoen, maar dat we deze verwachtingen moeten overstijgen. Daarom hebben we richtlijnen geadopteerd die de veiligheid, kwaliteit en integriteit van onze producten en bedrijfsprocessen waarborgen en hebben we ons gecommitteerd de rechten van individuen en milieu te respecteren. We hebben ons ten doel gesteld alle (lokale) wet- en regelgeving na te leven en uitsluitend zaken te doen op een ethisch verantwoorde en professionele manier.

 

Wet & regelgeving

Wij verplichten ons te voldoen aan alle (lokale en nationale) wet- en regelgeving die van toepassing is op onze industrie, met name ten aanzien van productveiligheid en milieu. Wij zullen voldoen aan alle vrijwillige normen die onze industrie hanteert voor producten en bedrijfsprocessen.

 

Geen kinderarbeid

Wij tolereren geen kinderarbeid. Wij zullen voldoen aan alle bepalingen die gesteld zijn op het gebied van minimale leeftijd.

 

Geen dwangarbeid

Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, welke gepaard gaat met fysiek en/of mentaal misbruik of enige andere vorm van fysieke en/of mentale straffen.

 

Werkplaats omstandigheden

Wij zullen zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zullen ons houden aan alle gestelde (lokale) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

 

Vrijheid van vereniging

We erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond. Indien werknemers worden vertegenwoordigd door een, voor lokale wetgeving, erkende organisatie respecteren wij hun vrijheid collectief te onderhandelen.

Geen exploitatie, discriminatie en/of intimidatie

Onder geen beding tolereren wij de exploitatie van (kwetsbare) individuen of groepen, enige vorm van discriminatie en/of intimidatie.

 

Werkuren

Wij streven ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van salariëring, werkuren, aannamebeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk.

 

Algemeen

Bij afwezigheid van een eenduidige lokale wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid, milieu of arbeids- en werkomstandigheden, dient er gehandeld te worden naar de geest van deze bepalingen.

 

Onderaannemers en toeleveranciers

De Code of Conduct maakt integraal onderdeel uit van onze dagelijkse bedrijfsprocessen en wij zullen al het noodzakelijke inrichten om deze beleidsdoelstellingen te behalen. Wij zullen enkel zaken doen met partners die gelijkgestemd zijn en ons keurmerk voor ethisch, professioneel en verantwoord zaken doen respecteren. Alle partners, dienen te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en zullen wij op de hoogte brengen van onze gedragscode. Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij hun bedrijfsprocessen dermate inrichten, dat wij ons beleid kunnen naleven.